ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Σ
υλλόγου Κω σύμφωνα με:
1. τις διατάξεις του Ν. 4512 (ΦΕΚ 5/17-1-
2018 τ.Α΄)

2. την από 16/3/2018 απόφαση του Διο
ικητικού του Συμβουλίου του Πανελλην
ίου
Ιατρικού Συλλόγου (56η συνεδρίαση)

3.
την από 21/03/2018 Γενική Συνέλευση
και την από 05/09/2018 απόφαση ΔΣ .(ΚΑΛΕΙ
τα μέλη του σε διενέργεια αρχαιρεσιών
την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, και
από ώρα 10:30π.μ. έως 19:30μ.μ. στα γρ
αφεία του Συλλόγου, (Ελ. Βενιζεέλου 5),
για την ανάδειξη:

1. Επταμελούς (7) Διοικητικού Συμβουλί
ου, (άρθρο 304, παρ. 1),
2. Προέδρου, Αντιπροέδρου, τεσσάρω
ν (4) τακτικών μελών και ισάριθμων
αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικ
ού Συμβουλίου. (άρθρο 324) 3. Δύο (2)
εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική
Συνέλευση του Πανελληνίου….

(Ολη η απόφαση στο συνημμένο αρχείο )

ProkEksloges2018

Leave a Comment